Všeobecné obchodní podmínky (“VOP”)

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány obchodní společností Best School Company s.r.o., IČ: 06603289, se sídlem Na Moráni 360/3, Praha 2 – Nové Město, 128 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 285272, email: info@bestschool.cz(dále též „Bestschool“).
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (školení, workshop, webinář, seminář a další služby dle naší aktuální nabídky), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte.

II. Objednání služeb

2.1. Vyberte požadované služby z naší nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Objednávka je odesílána prostřednictvím rozhraní na webové stránce. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, nejsme povinni objednávku přijmout a u takové objednávky ani neodpovídáme za její splnění.

Služby se dělí na několik kategorií:
“akce v záznamu”: webinář, “guide” (návod)
“akce naživo”: seminář, kurz, živý webinář, školení

2.2. Po odeslání objednávky Vám potvrdíme její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem. Tímto potvrzením není ještě objednávka z naší strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. O přijetí (akceptaci) objednávky z naší strany budete informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením. Povinnost k plnění pro nás vzniká až okamžikem úhrady ceny za danou službu. Obsahem potvrzení budou i tyto VOP, případně jakékoliv další podmínky smlouvy.

2.3. Nejpozději 4 (čtyři) pracovní dny před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb (tyto jsou vždy uvedeny u popisu služby v naší aktuální nabídce). V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky.

 

III. Omezení rozsahu a další podmínky

3.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo omezit rozsah osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů, workshopů apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na naší vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí našich služeb uvedených v potvrzené objednávce, budeme Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení objednávky.

3.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka semináře, workshopu, atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v jehož důsledku by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh školení nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek a zdraví zúčastněných osob, je zástupce Bestschool, oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny.

3.3. Odběratel služeb není oprávněn poskytnuté materiály (v jakékoliv formě, ať už písemné, obrazové či audiovizuální) a dokumenty jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat či nahrávat.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře / video-semináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře / video-semináře nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Budeme iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

IV. Storno poplatky

4.1. Zrušení objednané služby z kategorie naživo (viz 2.1.), je možné pouze písemně či prokazatelně emailem a za následujících podmínek:
4.1.1. bezplatné storno přijímáme 7 kalendářních dnů pozaplaceni depositu aktivity (např. školení, seminář, atd.),
4.1.2 v případě zrušení účasti v rozmezí vice než 7 kalendářních dnů po zahájení realizace, je účtován poplatek ve výši 50 % z ceny depositu za školení,
4.1.3v případě zrušení účasti v rozmezí vice než 30 kalendářních dnů po zahájení realizace, je účtován poplatek ve výši 100 % z ceny depositu za školení.
4.1.4 Společnost Bestschool má kdykoliv právo storno poplatek z opodstatněných důvodů prominout.
4.2. Objednavatel – spotřebitel objednávkou výslovně potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že:
(i) v případě služeb z kategorie “naživo” (jak definováno v článku 2.1.), nemá právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě v souladu s ustanovením § 1837 písm. j OZ, neboť jde o plnění ze smlouvy o využití volného času poskytované k určitému datu;
(ii) a v případě “akce ze záznamu” nemá právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě dle ustanovení § 1837 písm. l), neboť se jedná o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči a s plněním bude započato ihned po uzavření smlouvy (obsah bude okamžitě zpřístupněn), k čemuž došlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, který byl zároveň poučen a je si vědom ztráty práva na odstoupení ve 14 denní lhůtě v tomto případě.

Podnikatelům možnost odstoupení od smlouvy nedáváme, můžete ale využít výše uvedených storno podmínek.

4.3. V případě neúčasti na “akci naživo” (viz 2.1.) bez předchozí písemné žádosti o storno, ztrácí objednavatel nárok na vrácení poplatku za danou akci, resp. objednavateli bude účtována příslušná cena v plné výši.
4.4. Na “akci naživo” je nelze vyslat náhradníka

4.5. Jestliže bude “akce naživo” zrušena ze strany poskytovatele, účastníkovi bude vrácena cena v plné výši. Bestschool si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání a lektora. Je povinen o těchto skutečnostech informovat účastníka včas před zahájením akce, a to buď telefonicky, pres WhatsApp Messenger nebo e-mailem. Na základě těchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.

V. Cena služeb a splatnost. Platební podmínky.

5.1. Cena služeb je uvedena přímo na webových stránkách https://bestschool.cz

5.2. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v námi odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany do 3 pracovních dnů. V případě, že od Vás neobdržíme potvrzení o souhlasu s takovou cenou do 3 pracovních dnů od odeslání zprávy, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny.
5.3. Ceny jsou uváděny v českých korunách bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
5.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.
5.5. Cena je splatná na základě faktury se splatností 3 pracovních dnů, dle uvedení na faktuře nebo přímo při objednání přes https://bestschool.cz a zaplacení bezhotovostně prostřednictvím bankovního systému (platební kartou, ApplePay, GooglePay, bankovním převodem).

5.6. Platbu lze provést bankovním převodem oproti vystavené faktuře anebo online kartou pomocí platební brány.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s.            https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
Kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5.7 Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

5.8 Zákazník uhradí zálohu při podepsání smlouvy pomocí platby prostřednictvím platebního odkazu
(tzv. payment link) platební brány nebo bankovním převodem v souladu s podmínkami smlouvy. Následující platby zákazník provede podle podmínek ve smlouvě.

VI. Reklamace

6.1. Reklamaci některé ze služeb lze provést písemně emailem na adresu info@bestschool.cz. Odpovídáme za to, že školení (služba) nemá vady, tedy že bude mít služba vlastnosti, které jsme si ujednali a chybí-li takové jednání, tak takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a hodí se k účelu, který uvádíme.
V reklamaci uveďte váš kontakt, co a proč reklamujete, prokažte, že jsme vám poskytli službu a uveďte, jak si přejete reklamaci vyřídit. Žádat můžete podle své volby odstranění vady dodáním nové nebo chybějící služby, přiměřenou slevu z ceny, nebo vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Rozlišujeme podstatnou a nepodstatnou vadu. Podstatná je taková vada, o níž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala. U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě. Není-li náprava nebo výměna služby možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení ceny v plné výši. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě služby věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Jste-lil spotřebitel, máte po uplynutí této lhůty právo od smlouvy odstoupit.
Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat školení jen proto, že nenaplnilo vaše subjektivní očekávání.

 

VII. Rozhodné právo a soudní příslušnost

7.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem.
7.2. V případě zákazníka, který není spotřebitelem, se pro veškeré spory tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti Bestschool. V případě spotřebitele je pro řešení sporů příslušný soud dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
7.3. Jestliže se nám nepodaří stížnost, reklamaci nebo jiný spor vyřešit přímo, má zákazník-spotřebitel na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Bestschool a zákazníkem – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html . U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoji stížnost, reklamaci nebo jiné právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel žijící v některém z členských států EU může podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím se sídlem v některém z členských států EU také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS .
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (http://www.evropskyspotrebitel.cz/ ).
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je uvedena v samostatném dokumentu, který je dostupný na webové stránce https://bestschool.cz/privacy-policy

XI. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 13. února 2024

Получить на email⤵️
РАСПИСАНИЕ НА 2 НЕДЕЛИ
Получить на email⤵️
РАСПИСАНИЕ НА 3 НЕДЕЛИ
Получить на email⤵️
ПРИМЕР РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА НА ЧЕШСКОМ
Получить на email⤵️
ПРИМЕР МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА НА ЧЕШСКОМ